OBCHODNÍ PODMÍNKY
INTERNETOVÉHO OBCHODU DELIKANA.CZ

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.delikana.cz provozovaném subjektem je DELIKANA, s.r.o., se sídlem Stromořadní 3541/1a, 690 02 Břeclav, IČO: 25533118, DIČ: CZ25533118 vedená u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 31138, e-mail: obchod@delikana.cz, tel. č.: +420 725 950 963 (dále jen jako „prodávající“).

Prodávající je plátcem DPH.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Smluvní vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou kupující - spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami kromě obecných ustanovení občanského zákoníku o koupi (§ 2079 a násl. občanského zákoníku) také ustanoveními o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§ 1810- § 1867 občanského zákoníku), zvláštními ustanoveními o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 - § 2174 občanského zákoníku) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění.

Informace o potravinách jsou uváděny v souladu s právním řádem ČR, zejména pak se. zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a nařízením EU č. 1169/2011.

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně zhotovitel.

Prodávající je podnikatelem. Podnikatel je osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo jinou obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupující – spotřebitel je fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující – podnikatel je osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v OP pro podnikatele.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží či služeb v internetovém obchodě prodávajícího se považuje za výzvu k uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky ze strany prodávajícího. Prodávající je povinen bezodkladně potvrdit přijetí objednávky na email kupujícího, na vznik kupní smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.

Kupující si v rámci nabídky zboží na webových stránkách www.delikana.cz, tedy v internetovém obchodě prodávajícího, vybere požadované položky zboží a jejich množství a klikne na tlačítko „Přidat do košíku“. Po dokončení výběru zboží kupující v pravé části webových stránek klikne na tlačítko „Košík“ a „Zobrazit obsah košíku“ a následně má možnost odstranit některé či všechny položky z košíku a upravit množství zboží. Po kontrole obsahu košíku klikne na tlačítko „Objednat s povinností platby“, a vyplní údaje potřebné pro úspěšné splnění objednávky, zvolí si způsob platby, odklikne souhlas s obchodními podmínkami a objednávku závazně odešle kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“.

Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy vyplývají z těchto obchodních podmínek a kupující má vždy možnost, před odesláním objednávky, tuto zkontrolovat, případně ji opravit.

Prodávající si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech (např. smlouva o dodání zboží, které bude vyrobeno na zakázku; nežádoucí zkušenost se zákazníkem, který si předchozí objednávku bezdůvodně nevyzvedl nebo nezaplatil) telefonickou autorizaci objednávky a právo požadovat zaplacení kupní ceny nebo její části před samotnou expedicí tovaru.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyku, v případě, že tomu nebrání okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, je možné uzavřít smlouvu i v jiném pro obě strany srozumitelném jazyku.

Kupní smlouva (objednávka) je po přijetí prodávajícím archivována v databázi prodávajícího, kupující má možnost vytištění uskutečněné objednávky.

4. Ceny

Ceny jednotlivých produktů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech ostatních daní. Kupující spotřebitel má možnost seznámit se s lhůtou, v průběhu které je prodávající vázán svou nabídkou, včetně ceny.

Veškeré akciové ceny jsou platné do vyprodání zásob, pokud není při konkrétním zboží uvedeno jinak.

Konečná cena je uvedena v objednávkovém formuláři těsně před odesláním objednávky, je uvedená včetně DPH, popřípadě všech ostatních daní a poplatků (balné...), které musí spotřebitel pro získání tovaru nebo služby zaplatit. Tuto cenu není možné prodávajícím jednostranně měnit.

5. Platební podmínky

Kupující má možnost způsobu platby za zboží či služby:

Bankovní spojení:

Banka: ČSOB

Číslo účtu: 274345348 | 0300

Prodávající je oprávněn požadovat od kupujícího úhradu přiměřené zálohy za zboží, a to až do výše 100% kupní ceny.

6. Dodací podmínky

Zboží není doručováno na adresu zákazníka, ale je v dohodnuté lhůtě připraveno k vyzvednutí v odběrném místě předem zvoleném zákazníkem. Zboží je zpravidla připraveno k vyzvednutí do 2 pracovních dnů, ode dne přijetí kupní ceny prodávajícím, pokud není u jednotlivých produktů uvedeno jinak.

V případě, že je u jednotlivých produktů uvedeno „Není skladem“, nelze tento produkt objednat, na jeho případnou dostupnost je možné se informovat u prodávajícího emailem nebo telefonicky.

Cena za balné je určena dle souhrnného množství zboží a je spotřebiteli známa před závazným objednáním zboží.

7. Převzetí zboží

Kupující žádáme, aby při přebírání zboží, zboží ihned na místě zkontrolovali. Pokud zjistíte poškození zboží nebo jakékoliv vady či rozpor s předmětem koupě, doporučujeme ihned na místě požádat o sepsání reklamačního protokolu a zboží nepřebírat. Poté nás neprodleně kontaktujte a oznamte nám všechny rozhodné skutečnosti týkající se dané situace (poškození, jiné vady, rozpor s předmětem koupě). Další postup při uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady zboží již zajistí prodávající.

Upozorňujeme, že výše uvedená doporučení se týkají pouze reklamací vad zboží zjištěných při převzetí zboží ve výdejném místě. V případě reklamací jiných vad se použije postup upravený reklamačním řádem.

8. Odstoupení od smlouvy

Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží v případě kupní smlouvy, nebo jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

V souladu s ust. § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od smlouvy na zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím, které bylo v uzavřeném obalu, zákazník je vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, a dále noviny, periodika nebo časopisy, zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačové programy, pokud zákazník porušil jejich původní obal.

Pokud prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách prodávajícího, je prodávající povinen potvrdit spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

V případech, kdy lze odstoupit od smlouvy a odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající je oprávněn vrátit spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější, způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Adresa pro odstoupení je:

E-mail: obchod@delikana.cz
Poštovní adresa: Stromořadí 3541/1a, Břeclav 69002

9. Nároky z vadného plnění a záruka za jakost

Věc je vadná, pokud není odevzdána kupujícímu v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí věc jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Za vadu nelze považovat mechanické poškození zboží, přirozenou změnu materiálu zboží úměrnou délce užívání, ani závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku.

Minimální trvanlivost cukrářských výrobků a výrobků studené kuchyně je 24 hodin od jejich dodání, přičemž uvedené výrobky musí být po celou dobu skladovány při teplotě do 5°C. V opačném případě neodpovídá prodávající za vady způsobené nedodržením skladovacích podmínek.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. na odstranění vady opravou věci
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. odstoupit od smlouvy.

Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu - spotřebiteli, že v době, kdy kupující- spotřebiteli věc převzal,

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující - nepodnikatel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Má-li věc vadu, která nebrání užívat věc k určenému účelu, lze ji prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadné věci. Prodávající kupujícího-nepodnikatele upozorní, že věc má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.

Kupující-spotřebitel není oprávněn uplatnit právo z vady zboží:

 1. u věci prodávané za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím-nepodnikatelem, nebo
 4. vyplývá-li to z povahy věci (např. věci, které se rychle kazí, nebo se užíváním spotřebovávají).

Kupující je povinen oznámit vadu bezodkladně potom, co ji mohl zjistit, neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nemá právo z vadného plnění. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

V případě, že je zboží vadné, může kupující-spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující- spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující - nepodnikatel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující - spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující- spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující - spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující - spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu - spotřebitel nenáleží, pokud kupující - spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující - spotřebitel vadu sám způsobil.

Pokud má věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a pokud se jedná o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující- spotřebitel místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Prodávající vydá kupujícímu - spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající je povinen vydat kupujícímu-spotřebiteli na jeho žádost písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, tedy záruka za jakost, prodávající v něm určí podmínky a rozsah záruky za jakost.

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje (poskytuje záruku), že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení či na záručním listě.

Lhůta u běžného zboží (nepodléhajícího rychlé zkáze) je 24 měsíců, u zboží použitého 12 měsíců (použitým zbožím se rozumí takto označené zboží, které je použité či servisované bez vady, přičemž kompletnost balení nebrání plnému užívání výrobku).

Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Záruční list

Požádá-li o to kupující-spotřebitel, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti a způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího - spotřebitele, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Nebrání-li tomu povaha věci, lze toto potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

Adresa pro uplatnění reklamace:

E-mail: obchod@delikana.cz
Poštovní adresa: Stromořadí 3541/1a, Břeclav 69002

10. Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s právním řádem ČR, a vyvíjí maximální úsilí k ochraně takto poskytnutých údajů. Podmínky zpracování osobních údajů a práva a povinnosti fyzických osob poskytujících osobní údaje prodávajícímu jsou upraveny v samostatné sekci https://www.delikana.cz/cookies.

11. Orgán dozoru

Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/) či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS).

Další informace o možnostech mimosoudního řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak prodávající doporučuje kupujícímu nejdříve kontaktovat prodávajícího pro vyřešení případného sporu neboli neshody vzájemnou dohodou stran.

12. Závěrečná ustanovení

Kupující podáním objednávky výslovně prohlašuje, že se seznámil s obsahem objednávky a obsahem těchto obchodních podmínek, a že s nimi souhlasí. Kupující vyslovuje souhlas s obchodními podmínkami ve znění účinném v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se po celou dobu svého trvání řídí verzí obchodních podmínek účinnou v době uzavření kupní smlouvy.

Je, nebo stane-li se některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nezpůsobí to neplatnost nebo neúčinnost těchto VOP nebo kupní smlouvy jako celku a nemísto neplatného nebo neúčinného ustanovení bude užito takové ustanovení, které se co nejvíce přibližuje smyslu neplatného nebo neúčinného ustanovení.

Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy neupravené těmito VOP se řídí českým právním řádem, a soudy příslušnými pro řešení případných sporů vzniklých z těchto VOP nebo související kupní smlouvy jsou soudy České republiky.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky řád bez předchozího upozornění. Na již uzavřené smlouvy však taková změna obchodních podmínek nemá vliv.


Tyto obchodní podmínky nabývají platnost a účinnost od 1.1.2019.

Přihlaš se k pravidelnému odběru našeho newsletteru a nikdy již nemineš žádnou slevu ani speciální nabídku!

Zavřít